Login

Signup

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/09 i 99/2011 – dr. zakoni), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 30.01.2018.godine u Beogradu usvojen je

STATUT
UDRUŽENJA „КИНЕСКО – СРПСКО ПРИВРЕДНО УДРУЖЕЊЕ“

Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.

Udruženje „КИНЕСКО – СРПСКО ПРИВРЕДНО УДРУЖЕЊЕ” (u daljem tekstu: „Udruženje“) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja saradnje između Kine i Srbije, pre svega u cilju razvijanja privrednih i kulturnih odnosa između dve zemlje, a radi postizanja zajedničkih interesa njenih članova.

Ciljevi udruženja
Član 2.

Ciljevi radi kojih se osniva Udruženje su razvoj i unapređenje saradnje između privrednika iz Kine i Srbije, pre svega u cilju razvijanja privrednih i kulturnih odnosa između dve zemlje, a radi postizanja zajedničkih ciljeva i interesa njenih članova.

Naziv
Član 3.

Naziv Udruženja je: „КИНЕСКО – СРПСКО ПРИВРЕДНО УДРУЖЕЊЕ”.

Naziv Udruženja na stranom jeziku je: „CHINESE – SERBIAN ECONOMIC ASSOCIATION“.

Skraćeni naziv je: „КСПУ“.

Aktivnosti
Član 4.

Radi postizanja ciljeva Udruženja, aktivnosti su, između ostalog:

(a) Inicijative koje mogu da doprinesu poboljšanju prvirednih i kulturnih odnosa između dve zemlje,
(b) Razvoj saradnje sa kineskim i srpskim institucionalnim sistemom, sa mrežom komora, sa udruženjima privrednika, sa zainteresovanim licima,
(c) Davanje i primanje informacija koje mogu biti od interesa za članstvo,
(d) Priprema i davanje analize i studija o tržištu,
(e) Pružanje podrške u vezi trgovinske razmene, osnivanja preduzeća, propisa,
(f) Proučavanje problema koji se odnose na međusobnu razmenu između dve zemlje, brzinu i lakoću komunikacije,
(g) Izdavanje članaka i publikacija u interesu članova,
(h) Organizovanje sastanaka između članova,
(i) Organizovanje seminara,
(j) Osposobljavanje, obuka i usavršavanje stručnih kadrova uključujući organizaciju kurseva,
(k) Organizovanje preduzetničkih misija u organizaciji Udruženja,
(l) Kolektivno učešće na sajamskim manifestacijama u organizaciji komore,
(m) Pružanje pomoći u kontaktima i aktivnostima sa lokalnim institucijama i ustanovama,
(n) Promocija firmi kroz njihovo uključivanje u sektorske liste,
(o) Korišćenje prostorija za održavanje poslovnih sastanaka,
(p) Osnovne informacije u prvom momentu kao orijentir u Srbiji i Kini,
(q) Pomoć tokom pregovora uz prethodnu najavu i dobijanje potvrde,
(r) Olakšice pri korišćenju usluga i proizvoda i mogućnosti promovisanja proizvoda / usluga,
(s) Učešće u lokalnim i međunarodnim projetima,
(t) Organizacija radionica, konferencija,
(u) Marketing i PR delatnosti,
(v) Profesionalno savetodavstvo u privredi,
(w) Rezervacije i organizacija putovanja,
(x) Usluge prevoza,
(y) Usluge tumača i prevođenja po tarifama,
(z) Usluge potražnje kadrova i osoblja.

Iznad navedena lista je samo ilustrativna i Udruženje može da obavlja i druge delatnosti u svrhu postizanja cilja. Udruženje se ne bavi poslovima u cilju sticanja dobiti.

Sedište udruženja
Član 5.

Sedište Udruženja je u Beogradu, Republika Srbija.

Adresa Udruženja je u Beogradu, ul. Stojana Ćelića i br. 4, Republika Srbija.

Promena adrese
Član 6.

Upravni odbor Udruženja određuje adresu na kojoj se nalazi sedište Udruženja.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 7.

Član Udruženja može biti preduzetnik, pravno lice ili zastupnik društava koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Članovi Udruženja mogu da budu preduzetnici, pravna lica ili zastupnici društava koji se bave trgovinom, proizvodnjom, pružanju usluga, umetnošću i slično i aktivni su u ekonomsko-trgovinskoj razmeni između Kine i Srbije.

Član 8.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor uz prethodno pribavljeno mišljenje Saveta i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave sa obaveštenjem po pitanju iznosa članarine.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, neplaćanja članarine, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

i druga lica koja će da zamene jednog ili sve Osnivače Udruženja tokom trajanja istog i osnivači ih tako označe („Osnivači“).

Član Udruženja ima pravo da:

1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini;
3. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3. plaća članarinu;
4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Godišnja člnarina se određuje iz godine u godinu odlukom Upravnog odbora Udruženja za nekoliko kategorija shodno Odluci.

Članarina nije jednaka za sve Članove i zavisi od kriterijuma i uslova koji se utvrđuju odlukom Upravnog odbora.

Upravni odbor može doneti odluku o načinu i rokovima plaćanja članarine.

Unutrašnja organizacija
Član 10.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Savet.

Funkciju zastupnika vrše Predsednik Upravnog odbora i zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora mogu imenovati i drugo lice kao zastupnika Udruženja.

Zapisnik sa sednice organa
Član 11.

Na sednicama organa Udruženja obavezno se vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruženja, sa sledećom minimalnom sadržinom: ime organa, datum i mesto sednice, vreme početka i završetka sednice, imena prisutnih i odsutnih, dnevni red, tačan tekst odluka, potpis predsedavajućeg i zapisničara.

Skupština
Član 12.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1. donosi plan i program rada;
2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
4. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
5. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
6. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
7. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova i većina Osnivača.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova pod uslovom pozitivnog glasa svakog od Osnivača za odluke iz tačaka 1, 2, 6 i 7.

Sednice Skupštine zajedno sa predlozima odluka priprema i predlaže Upravni odbor i iste dostavlja svim članovima u nacrtu najmanje 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine Udruženja.

Upravni odbor
Član 13.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri stalna člana, koje čine Osnivači i/ili lica koja Osnivači Udruženja imenuju jednoglasno.

Svaki od stalnih članova Upravnog odbora, u slučaju istupanja iz Udruženja može imenovati novog člana po sopstvenom izboru i preneti na njega sva prava i obaveze koja je imao pre istupanja iz Udruženja.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti smenjeni odlukom Skupštine Udruženja.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 14.

Predsednik Upravnog odbora i zamenik predsednika Upravnog odbora zastupaju Udruženje u pravnom prometu i imaju prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Članovi Upravnog odbora mogu izabrati i drugo lice koje nije član upravnog odbora, a koje će imati funkciju zastupnika Udruženja sa svim ovlašćenjima u pravnom prometu i sa dužnostima finansijskog nalogodavca.

Član 15.

Upravni odbor:

1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4. donosi finansijske odluke;
5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7. utvrđuje bilo koje i sve predloge odluka Skupštine Udruženja.
8. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;

Upravni odbor punovažno odlučuje većinom glasova članova.

Savet
Član 16.

Savet je savetodavni organ Udruženja, koji se stara o programu Udruženja.

Savet ima sedam članova koje imenuje Upravni odbor prostom većinom glasova.

Članovi Saveta mogu biti smenjeni odlukom Upravnog odbora.

Savet iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 17.

Savet:

1. daje mišljenje Upravnom odboru na zahtev za prijem u članstvo,
2. predlaže aktivnosti i radnje Udruženja Upravnom odboru,
3. daje mišljenje na odluke Upravnog odbora koje se odnose na utvrđivanje iznosa članarine,
4. vrši druge savetodavne funkcije na molbu Upravnog odbora.

Savet punovažno odlučuje većinom glasova članova.

Savet se sastaje najmanje dva puta u toku godine i to shodno pozivu upućenom od strane Upravnog odbora.

Ostvarivanje javnosti rada
Član 18.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Saradnja i članstvo u drugim udruženjima
Član 19.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
Član 20.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Prestanak rada udruženja
Član 21.

Udruženje prestaje sa radom isključivo na predlog Upravnog odbora, a odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja
Član 22.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Pečat
Član 23.

Udruženje ima pečat okruglog oblika, na kojem je ćirilicom ispisan sledeći tekst: „КИНЕСКО – СРПСКО ПРИВРЕДНО УДРУЖЕЊЕ, БЕОГРАД“.

Udruženje ima izlazni štambilj četvrtastog oblika, na kome je ispisan naziv i sedište Udruženja.

Udruženje ima prijemni štambilj četvrtastog oblika, na kome je ispisan naziv i sedište Udruženja i ostavljeno mesto za zavodni broj i datum, kao i za broj i vrstu priloga.

Amblem, znak, zastava i boja
Član 24.

Udruženje ima svoj amblem, znak, zastavu i boju, a može imati i druge simbole.

Simbole Udruženja i njihovu upotrebu određuje Upravni odbor Udruženja posebnim aktom.

Član 25.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 26.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.